Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a weboldal felhasználói adatainak kezeléséről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ában rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton tájékoztatjuk Önt, mint a 20seconds.hu weboldalra felhasználóként (továbbiakban: Felhasználó) bejelentkezett természetes személyt személyes adatainak kezeléséről:

1. Az adatkezelő neve és székhelye

Galambos Dániel
a Cg.: 07-09-015428 cégjegyzékszámú 24/7 Kft. ügyvezetője 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 1/13.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96817/2016

2. A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja

2.1. A kezelt adatok fajtái: a felhasználó neve, levelezési címe, e-mail címe.

2.2. A kezelt személyes forrása: A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül a Felhasználó általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek felvételre a weboldalra történő regisztrálás elküldésével egyidejűleg.

2.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés Felhasználó hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a Felhasználóról a fenti. 2. pontban gyűjtött személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

3.1. Általános cél:

Hogy a játékosnak a játékban elért pontszámait követni lehessen.

3.2. Konkrét célok:

A nyertes részére nyeremény postázási célra.
A weboldallal kapcsolatos anonimizált adatokat tartalmazó statisztikai kimutatások elkészítése céljára.
Nyereményjátékokról történő és egyéb információk, linkek megküldése céljára (csak azok esetében, akik a hírlevélre is feliratkoztak).

4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye:

Az adatkezelés helye: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 1./13
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi:
A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, az adatokat, az adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül, harmadik személynek nem adja ki. A nyertes Felhasználók neve nyilvánosságra kerül. A fent megnevezett Adatkezelő mindvégig az alkalmazandó adatkezelési szabályokat betartva jár el, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó személyes adatainak és magánszférájának védelmét, gondoskodik a Felhasználó adatainak biztonságáról és minden intézkedést megtesz jogosulatlan hozzáférés ellen.

5. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

A Felhasználó személyes adatait az adatkezelés céljainak megvalósítása érdekében mindaddig őrizzük, amíg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését. A Felhasználó kérése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat töröljük.

6. Jogorvoslatok

Felhívjuk a figyelmét, hogy Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
6.1. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
6.2. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
6.3. Kérheti személyes adatainak helyesbítését;
6.4. Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
6.5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat;
6.6. Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat;
6.7. Az Ön adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által Önnek okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni.

X
Bezárás